جراحی موفقیت آمیز روی پای بیل

جراحی موفقیت آمیز روی پای بیل
باشگاه رئال مادرید تایید کرد که جراحی روی مچ پای راست گرت بیل با موفقیت صورت گرفته است.

جراحی موفقیت آمیز روی پای بیل