جان دادن پسر ۳ ماهه به خاطر ضربه‌های پدر

جان دادن پسر ۳ ماهه به خاطر ضربه‌های پدر
هنوز چند دقیقه از رفتن همسرم نگذشته بود که امیرعلی شروع به گریه کردن کرد، بسیار تلاش کردم که پسرم را آرام کنم اما تلاشم بی‌فایده بود…

جان دادن پسر ۳ ماهه به خاطر ضربه‌های پدر