ثروت های باورنکردنی کره شمالی!

ثروت های باورنکردنی کره شمالی!
کره شمالی معادنی به ارزش ۶ تا ۱۰ تریلیون دلار در مناطق کوهستانی خود دارد ولی به علت تحریم و عدم دسترسی به وسایل مکانیکی مخصوص به حفر و استخراج…

ثروت های باورنکردنی کره شمالی!