تیلرسون سفرش به مکزیک را برای تمرکز بر بحران قطر لغو کرد

تیلرسون سفرش به مکزیک را برای تمرکز بر بحران قطر لغو کرد

تیلرسون سفرش به مکزیک را برای تمرکز بر بحران قطر لغو کرد