توضیح نجفی درباره عدم پرداخت سهم آموزش و پرورش از محل عوارض

توضیح نجفی درباره عدم پرداخت سهم آموزش و پرورش از محل عوارض
شهردار تهران در مورد سرانجام پرداخت عوارض 5 درصدی از سوی شهرداری به آموزش و پرورش از محل صدور پروانه در راستای نوسازی مدارس واکنش نشان داد و گفت: اگر آموزش و پرورش حقی در رابطه با درآمدهای شهرداری و عوارض مأخوذ از مردم داشته باشد، حتما عمل می‌کنیم.

توضیح نجفی درباره عدم پرداخت سهم آموزش و پرورش از محل عوارض