تنها ایرانی حاضر در سخنرانی ترامپ +عکس

تنها ایرانی حاضر در سخنرانی ترامپ +عکس
درهنگام سخنرانی ترامپ تنها شخص ایرانی حاضر در سالن مجمع عمومی سازمان ملل حسن‌نژاد کارشناس نمایندگی دائم ایران درسازمان ملل بود تنه ایرانی حاضر در سخنرانی ترامپ

تنها ایرانی حاضر در سخنرانی ترامپ +عکس