تمدید 6 ماهه تحریم‌های روسیه توسط اتحادیه اروپا

تمدید 6 ماهه تحریم‌های روسیه توسط اتحادیه اروپا

تمدید 6 ماهه تحریم‌های روسیه توسط اتحادیه اروپا