تقدیر وزیر صنعت از مدیرعامل بانک صادرات ایران

تقدیر وزیر صنعت از مدیرعامل بانک صادرات ایران

تقدیر وزیر صنعت از مدیرعامل بانک صادرات ایران