تعجب میرسلیم از رفتار قالیباف در مناظره /نگاه میرسلیم می‌گفت حرکت قالیباف را تایید نمی‌کند

تعجب میرسلیم از رفتار قالیباف در مناظره /نگاه میرسلیم می‌گفت حرکت قالیباف را تایید نمی‌کند

تعجب میرسلیم از رفتار قالیباف در مناظره /نگاه میرسلیم می‌گفت حرکت قالیباف را تایید نمی‌کند