تصویر جالب دیلی صباح از حمله موشکی ایران به داعش

تصویر جالب دیلی صباح از حمله موشکی ایران به داعش
انتخاب -تصویر جالب دیلی صباح که تیتر حمله موشکی ایران را زیر عکس تروریست مهاجم در مجلس درج کرده است تا پیام انتقام به روشنی به مخاطب منتقل شود

تصویر جالب دیلی صباح از حمله موشکی ایران به داعش