تصویری زیبا از جاری شدن اب در پل های تاریخی اصفهان

تصویری زیبا از جاری شدن اب در پل های تاریخی اصفهان
پساز ماهها بی ابی در اصفهان، زاینده رود فقط تا ۲۰ روز برای کشت کشاورزان حاشیه این رود و شرق اصفهان جاری شد. پس از ماهها خشکسالی و بی‌آبی در اصفهان زاینده‌ رود فقط ۲۰ روز برای کشت کشاورزان حاشیه این رود و شرق اصفهان جاری شد. شب گذشته آب…

تصویری زیبا از جاری شدن اب در پل های تاریخی اصفهان