تصاویر : کشمکش مادرید و بارسلون بر سر همه پرسی استقلال ایالت کاتالونیا

تصاویر : کشمکش مادرید و بارسلون بر سر همه پرسی استقلال ایالت کاتالونیا
مجله خبری دوستان : در جهان امروز تعدادی از کشورها با خط تجزیه طلبی و قطعه قطعه شدن روبرو هستند ، کشور اسپانیا یکی از همین کشورهاست که به شدت…

تصاویر : کشمکش مادرید و بارسلون بر سر همه پرسی استقلال ایالت کاتالونیا