تصاویر : مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله هاشمی

تصاویر : مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله هاشمی

تصاویر : مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله هاشمی