تصاویر : روسیه جنگ با داعش را شبیه سازی کرد

تصاویر : روسیه جنگ با داعش را شبیه سازی کرد
ارتش روسیه در یک رزمایش مبارزه با عناصر تروریستی داعش را شبیه سازی کرد.

تصاویر : روسیه جنگ با داعش را شبیه سازی کرد