تصاویر روز : از دیدار با آیت الله موسوی بجنوردی تا جلسه کاندیداهای شهرداری تهران

تصاویر روز : از دیدار با آیت الله موسوی بجنوردی تا جلسه کاندیداهای شهرداری تهران

تصاویر روز : از دیدار با آیت الله موسوی بجنوردی تا جلسه کاندیداهای شهرداری تهران