تصاویر : دعوت پیامکی به ضیافت مرگ

تصاویر : دعوت پیامکی به ضیافت مرگ
مجله خبری دوستان : جوانی که به طرز وحشتناکی عروس و داماد جوان را به قتل رسانده بود پس از دستگیری به بازسازی صحنه قتل در حضور قاضی ویژه قتل…

تصاویر : دعوت پیامکی به ضیافت مرگ