تصاویر : تداوم نبرد در موصل

تصاویر : تداوم نبرد در موصل
نیروهای عراقی به نبرد کوچه به کوچه در موصل برای آزاد سازی کامل این شهر از دست داعش ادامه می دهند.

تصاویر : تداوم نبرد در موصل