تصاویر: بی رحم ترین جلاد تاریخ را بشناسید! +تصاویر

تصاویر: بی رحم ترین جلاد تاریخ را بشناسید! +تصاویر
مُردَن به دست این جلاد یک کابوس واقعی بود! جلادی که به عمد تبر را به نقاط اشتباه می زد، او به خاطر خوی وحشی گری که داشت به شهرت زیادی رسیده بود. دلیل شهرت او وحشیگری و سادیسمی بود که از خود بروز می داد. او ضربه های تبر…

تصاویر: بی رحم ترین جلاد تاریخ را بشناسید! +تصاویر