ترکی الفیصل: برای دولت قطر متاسفیم که از اهداف ایران حمایت می کند

ترکی الفیصل: برای دولت قطر متاسفیم که از اهداف ایران حمایت می کند

ترکی الفیصل: برای دولت قطر متاسفیم که از اهداف ایران حمایت می کند