ترکیه: عربستان، درخواستش از قطر را پس بگیرد

ترکیه: عربستان، درخواستش از قطر را پس بگیرد

ترکیه: عربستان، درخواستش از قطر را پس بگیرد