ترکیه اتحادیه اروپا را تهدید به لغو پیمان مهاجرتی کرد

ترکیه اتحادیه اروپا را تهدید به لغو پیمان مهاجرتی کرد

ترکیه اتحادیه اروپا را تهدید به لغو پیمان مهاجرتی کرد