تروریست ها چگونه توانستند وارد ساختمان مجلس شوند؟

تروریست ها چگونه توانستند وارد ساختمان مجلس شوند؟
تعدادی تروریست صبح امروز توانستند وارد ساحتمان مجلس شده و به طبقات فوقانی ساختمان اداری نمایندگان مجلس راه یابند. به گزارش تسنیم، حدود ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح امروز…

تروریست ها چگونه توانستند وارد ساختمان مجلس شوند؟