ترامپ: کیم‌جونگ اون دیوانه‌ای است که اهمیتی به گرسنگی یا مرگ مردمش نمی‌دهد

ترامپ: کیم‌جونگ اون دیوانه‌ای است که اهمیتی به گرسنگی یا مرگ مردمش نمی‌دهد

ترامپ: کیم‌جونگ اون دیوانه‌ای است که اهمیتی به گرسنگی یا مرگ مردمش نمی‌دهد