ترامپ: نواری ضبط شده از گفتگو با رئیس سابق اف بی آی ندارم

ترامپ: نواری ضبط شده از گفتگو با رئیس سابق اف بی آی ندارم

ترامپ: نواری ضبط شده از گفتگو با رئیس سابق اف بی آی ندارم