ترامپ: صبر ما در قبال کره‌شمالی سر آمده است

ترامپ: صبر ما در قبال کره‌شمالی سر آمده است

ترامپ: صبر ما در قبال کره‌شمالی سر آمده است