تداوم حملات به کفریا و الفوعه / پیشروی های ارتش در شرق حمص

تداوم حملات به کفریا و الفوعه / پیشروی های ارتش در شرق حمص

تداوم حملات به کفریا و الفوعه / پیشروی های ارتش در شرق حمص