تبریک روسای جمهور آلمان و قزاقستان به روحانی

تبریک روسای جمهور آلمان و قزاقستان به روحانی

تبریک روسای جمهور آلمان و قزاقستان به روحانی