تاکید يك كارآفرين بر ضرورت ایجاد اشتغال و کارآفرینی پایدار

تاکید يك كارآفرين بر ضرورت ایجاد اشتغال و کارآفرینی پایدار
رامين محسني کارآفرین برجسته موفق در همایش چشم انداز کسب و کار و کارافرینی در افق 1404 مي گويد: ایجاد اشتغال و کارآفرینی پایدار زمینه تخصص گرایی و تربیت طراحان و متخصصین بیشماری را فراهم کرده است.

تاکید يك كارآفرين بر ضرورت ایجاد اشتغال و کارآفرینی پایدار