تاکید شاه اردن و رئیس‎جمهور ترکیه بر آغاز مذاکرات جدید سازش

تاکید شاه اردن و رئیس‎جمهور ترکیه بر آغاز مذاکرات جدید سازش

تاکید شاه اردن و رئیس‎جمهور ترکیه بر آغاز مذاکرات جدید سازش