تاکید اردوغان بر لزوم خاتمه یافتن بحران با قطر تا قبل از پایان رمضان

تاکید اردوغان بر لزوم خاتمه یافتن بحران با قطر تا قبل از پایان رمضان

تاکید اردوغان بر لزوم خاتمه یافتن بحران با قطر تا قبل از پایان رمضان