بیانیه وزارت‌خارجه در مورد اخذ ویزا از سفارتخانه‌ها

بیانیه وزارت‌خارجه در مورد اخذ ویزا از سفارتخانه‌ها

بیانیه وزارت‌خارجه در مورد اخذ ویزا از سفارتخانه‌ها