بیانیه رهبران مسیحی شمال عراق: از مسیحیان در برابر درگیری بغداد و اربیل محافظت کنید

بیانیه رهبران مسیحی شمال عراق: از مسیحیان در برابر درگیری بغداد و اربیل محافظت کنید

بیانیه رهبران مسیحی شمال عراق: از مسیحیان در برابر درگیری بغداد و اربیل محافظت کنید