بشار اسد، حلب را به گورستان رؤیاهای اردوغان تبدیل خواهد کرد

بشار اسد، حلب را به گورستان رؤیاهای اردوغان تبدیل خواهد کرد

بشار اسد، حلب را به گورستان رؤیاهای اردوغان تبدیل خواهد کرد