بر اساس یافته های یک نظرسنجی؛ انتخابات یک مرحله ای و روحانی پیروز انتخابات خواهد بود

بر اساس یافته های یک نظرسنجی؛
انتخابات یک مرحله ای و روحانی پیروز انتخابات خواهد بود

بر اساس یافته های یک نظرسنجی؛
انتخابات یک مرحله ای و روحانی پیروز انتخابات خواهد بود