برای رأی بیشتر، خانواده ایرانی را فروپاشیده معرفی نکنید

برای رأی بیشتر، خانواده ایرانی را فروپاشیده معرفی نکنید
برخی تصور می کنند با سیاه نمایی بیشتر و معرفی خود به عنوان قهرمان مردم می توانند به عرصه قدرت راه یابند اما بعید است که این پیش فرضهای تبلیغاتی رنگ و بوی واقعی به خود بگیرد .

برای رأی بیشتر، خانواده ایرانی را فروپاشیده معرفی نکنید