با دستور پوتین؛ شماری از مقام های ارشد برکنار شدند

با دستور پوتین؛ شماری از مقام های ارشد برکنار شدند

با دستور پوتین؛ شماری از مقام های ارشد برکنار شدند