بارزانی: اگر تا سه روز طرح جایگزین ارائه نگردد همه پرسی برگزار خواهد

بارزانی: اگر تا سه روز طرح جایگزین ارائه نگردد همه پرسی برگزار خواهد

بارزانی: اگر تا سه روز طرح جایگزین ارائه نگردد همه پرسی برگزار خواهد