باد بهاری هوای تهران را پاک کرد/ امروز راحت نفس بکشید

باد بهاری هوای تهران را پاک کرد/ امروز راحت نفس بکشید

باد بهاری هوای تهران را پاک کرد/ امروز راحت نفس بکشید