این مرد جوان، جان 700 سگ ولگرد را نجات داد +عکس

این مرد جوان، جان 700 سگ ولگرد را نجات داد +عکس
این مرد جوان چینی به نگهبان سگ های ولگرد معروف شده است، چرا که تاکنون توانسته است جان ۷۰۰ سگ ولگرد را نجات دهد. این مرد جوان، جان ۷۰۰ سگ…

این مرد جوان، جان 700 سگ ولگرد را نجات داد +عکس