این بیماری در کمین خانم‌های ایرانی است/ زنان خانه‌دار بیشتر مراقب باشند

این بیماری در کمین خانم‌های ایرانی است/ زنان خانه‌دار بیشتر مراقب باشند

این بیماری در کمین خانم‌های ایرانی است/ زنان خانه‌دار بیشتر مراقب باشند