اینفوگرافیک / افزایش اعتبار جهانی گواهینامه ایرانی در دولت روحانی

اینفوگرافیک / افزایش اعتبار جهانی گواهینامه ایرانی در دولت روحانی
انتخاب -در دولت یازدهم تعداد کشورهایی که می توان با گواهینامه ایرانی در آنها رانندگی کرد تقریباً ۲.۵ برابر شده است.

اینفوگرافیک / افزایش اعتبار جهانی گواهینامه ایرانی در دولت روحانی