ایران و شش کشور مسلمان هیچ حمله ی تروریستی در آمریکا نکرده اند / حتی عاملان 11 سپتامبر هم از این 7 کشور نبودند

ایران و شش کشور مسلمان هیچ حمله ی تروریستی در آمریکا نکرده اند / حتی عاملان 11 سپتامبر هم از این 7 کشور نبودند
از سوی مهاجران هفت گشور نام برده شده توسط ترامپ که تحت تاثیر ممنوعیت صدور ویزا قرار گرفته اند از سال 1975 تا کنون هیچ حمله تروریستی مرگباری رخ نداده است.

ایران و شش کشور مسلمان هیچ حمله ی تروریستی در آمریکا نکرده اند / حتی عاملان 11 سپتامبر هم از این 7 کشور نبودند