اولین تصاویر از زیر گرفتن مردم در نزدیکی موزه لندن

اولین تصاویر از زیر گرفتن مردم در نزدیکی موزه لندن
در حمله یک مرد با خودرو اش به عابران پیاده در خیابانی نزدیک به موزه لندن چندین نفر زخمی شدند ، پلیس از دستگیری یک نفر در این باره خبر…

اولین تصاویر از زیر گرفتن مردم در نزدیکی موزه لندن