انصارالله: احمق کسی است که جنگ علیه یمن را از ۹۰۰ روز گذشته آغاز کرد

انصارالله: احمق کسی است که جنگ علیه یمن را از ۹۰۰ روز گذشته آغاز کرد

انصارالله: احمق کسی است که جنگ علیه یمن را از ۹۰۰ روز گذشته آغاز کرد