انتقاد جهانگیری از کاندیداهایی که وعده ایجاد شغل می‌دهند /مخالفتی با برگزاری مناظره نداشتیم

انتقاد جهانگیری از کاندیداهایی که وعده ایجاد شغل می‌دهند /مخالفتی با برگزاری مناظره نداشتیم

انتقاد جهانگیری از کاندیداهایی که وعده ایجاد شغل می‌دهند /مخالفتی با برگزاری مناظره نداشتیم