امیر کویت برای میانجی گری میان قطر و عربستان راهی امارات شد

امیر کویت برای میانجی گری میان قطر و عربستان راهی امارات شد

امیر کویت برای میانجی گری میان قطر و عربستان راهی امارات شد