العبادی: هرگز اجازه تحقق نتایج همه‌پرسی غیرقانونی کردستان را نخواهیم داد

العبادی: هرگز اجازه تحقق نتایج همه‌پرسی غیرقانونی کردستان را نخواهیم داد

العبادی: هرگز اجازه تحقق نتایج همه‌پرسی غیرقانونی کردستان را نخواهیم داد