العبادی: اجازه نمی‌دهیم خللی در مبارزه با تروریسم به وجود آید

العبادی: اجازه نمی‌دهیم خللی در مبارزه با تروریسم به وجود آید

العبادی: اجازه نمی‌دهیم خللی در مبارزه با تروریسم به وجود آید