الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت برداشته شد

الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت برداشته شد

الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت برداشته شد