الزامات و ملاحظات اصلاحات نظام بازنشستگی ایران

الزامات و ملاحظات اصلاحات نظام بازنشستگی ایران
این مکانیسم اگر عملیاتی شود عملاً نیازی به تجمیع سوابق بیمه‎ای نیست و بدینصورت افرادی که در دو صندوق دارای سابقه بیمه ای هستند می توانند با رسیدن به سن بازنشستگی در صندوق آخر، سهم‌الشرکه مستمری خود را از هر دو صندوق به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه دریافت نمایند و نیازی به جابجایی سوابق بیمه ای نیست .

الزامات و ملاحظات اصلاحات نظام بازنشستگی ایران